Spremembe dokumenta PRAG iz aprila 2014

Obveščamo vas, da je v mesecu aprilu 2014 prišlo do manjših sprememb dokumenta PRAG in njegovih obrazcev. Povzetek praktičnega priročnika v slovenskem jeziku, ki velja od aprila 2014, najdete v spodnji priponki.

Novi priročnik PRAG in obrazce v angleščini lahko najdete na naslednji povezavi: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=en Povzetek praktičnega priročnika (1.2M)

Pomembno opozorilo za projekte, odobrene v okviru 3. JR – dodatno pojasnilo skladno z dopisom EK

Člen 105a (2) Uredbe št. 1083/2006, kot je bil spremenjen s pristopno pogodbo Republike Hrvaške, se glasi:

»Postopki javnega naročanja v zvezi z operacijami znotraj programov ali v zvezi z velikimi projekti iz odstavka 1, za katere je bil do dne pristopa že objavljen javni razpis v Uradnem listu Evropske unije, se izvedejo v skladu s pravili iz tega razpisa. Člen 165 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 se ne uporablja.«

»Operacije, ki niso operacije iz prvega in drugega pododstavka in za katere so bili razpisi za predloge objavljeni v skladu s členom 158 Uredbe Komisije (ES) št. 718/2007 z dne 12. junija 2007 ali za katere so bili zahtevki predloženi pristojnim organom pred dnem pristopa in za katere bi bilo pogodbe mogoče skleniti šele po tem datumu, se izvedejo v skladu s pogoji in pravili o upravičenosti, objavljenimi v ustreznih razpisih za predloge, oziroma pogoji in pravili o upravičenosti, o katerih so bili potencialni upravičenci predhodno obveščeni.«

To pomeni, da za operacije, odobrene v okviru 3. javnega
razpisa OP SI-HR 2007-2013, veljajo pravila upravičenosti, kot so bila
objavljena v okviru razpisne dokumentacije dotičnega razpisa. Na področju javnih naročil se tako uporabljajo pravila PRAG-a, razen za javna naročila, kjer veljajo uredbe EU s področja javnih naročil in tudi nacionalna pravila, v kolikor so le-ta usklajena z EU uredbami, npr. v primerih, kjer finančni pragovi pri javnih naročilih presegajo opredeljene finančne pragove, ki pa se lahko spreminjajo.

Finančni pragovi so sledeči:

Pogodbe na področju gradenj, pogodbe na področju koncesij za gradnje, pogodbe na področju subvencioniranih gradenj 5.186.000 EUR
Vse pogodbe za storitve, vsi natečaji, vse pogodbe za subvencionirane storitve, vse pogodbe za blago 207.000 EUR

Več informacij najdete na: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/rules/current/index_en.htm#maincontentSec2

Spremembe dokumenta PRAG iz januarja 2013

Obveščamo vas, da je v mesecu marcu 2013 prišlo do manjših sprememb dokumenta PRAG (januar 2013) in njegovih obrazcev. Največ sprememb se nanaša na jezikovno in vsebinsko usklajevanje dokumenta s pripadajočimi obrazci. Povzetek praktičnega priročnika v slovenskem jeziku, ki velja od januarja 2013, najdete v spodnji priponki. Povzetek praktičnega priročnika (1.4M)

Spremembe PRAG - januar 2013

Z letošnjim letom so se spremenile mejne vrednosti posameznih postopkov, ki se uporabljajo za izvajanje postopkov javnih naročil, ki se v okviru zunanjih dejavnosti financirajo iz skupnega proračuna Evropskih skupnosti.

Nova verzija povzetka priročnika PRAG in obrazcev v slovenski in hrvaški jezikovni različici bo objavljena naknadno.

Novi priročnik PRAG in obrazce v angleščini lahko najdete na naslednji povezavi:http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do;jsessionid=pRVsQ4XXWWT2fCZh6pf2xqDMjk9NYL4sLpSpqfKycQw13pJrKXy7!172126273

Za razpise, ki so se izvajali v letu 2012 in še niso zaključeni, je potrebno uporabljati predloge, ki veljajo za PRAG 2012.

Tukaj najdete nove mejne vrednosti in postopke, ki se uporabljajo od januarja 2013: PRAG - Nove mejne vrednosti 2013 (185.3k)

Nov priročnik PRAG - februar 2012

Povzetek praktičnega priročnika v slovenskem jeziku, ki velja od februarja 2012, najdete v spodnji priponki. PRAKTIČNI PRIROČNIK ZA IZVAJANJE POSTOPKOV JAVNIH NAROČIL, KI SE V OKVIRU ZUNANJIH DEJAVNOSTI FINANCIRAJO IZ SKUPNEGA PRORAČUNA EVROPSKIH SKUPNOSTI (1000.1k)