Strateška presoja vplivov na okolje (SEA)

Tu je objavljeno Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje Instrumenta predpristopne pomoči OP IPA SI-HR 2007-2013.

SEA OP IPA SI-HR 2007-2013 (1.8M)