Navodila za končne upravičence

Pomembno opozorilo za projekte, odobrene v okviru 3. Javnega razpisa

Tretji odstavek člena 105a (2) Uredbe št. 1083/2006, kot je bil dodan s pristopno pogodbo Republike Hrvaške, se glasi:
»Operacije, ki niso operacije iz prvega in drugega pododstavka in za katere so bili razpisi za predloge objavljeni v skladu s členom 158 Uredbe Komisije (ES) št. 718/2007 z dne 12. junija 2007 ali za katere so bili zahtevki predloženi pristojnim organom pred dnem pristopa in za katere bi bilo pogodbe mogoče skleniti šele po tem datumu, se izvedejo v skladu s pogoji in pravili o upravičenosti, objavljenimi v ustreznih razpisih za predloge, oziroma pogoji in pravili o upravičenosti, o katerih so bili potencialni upravičenci predhodno obveščeni.«

To pomeni, da veljajo za vse operacije, odobrene v okviru javnih razpisov, ki so bili objavljeni pred vstopom Republike Hrvaške v Evropsko unijo, enaka pravila upravičenosti, kot so bila objavljena v razpisu. Tako veljajo za vse operacije, odobrene v okviru 3. javnega razpisa OP IPA SI-HR 2007-2013, pravila upravičenosti, kot so bila objavljena v okviru razpisne dokumentacije dotičnega razpisa, vključno s pravili t.i. PRAG na področju javnega naročanja. Ob tem pa je pomembno opozoriti, da za operacije, ki so bile odobrene in so začele z izvajanjem po 30.6.2013, velja, da se pri navedbi tako samega programa kot tudi sicer v okviru informiranja in obveščanja javnosti ne smejo več referirati na Instrument za predpristopno pomoč (IPA), tako se novi naziv programa sedaj glasi OP SI-HR 2007-2013. Za več informacij glej pod rubriko »Navodila za informiranje in obveščanje«.

Navodila za končne upravičence

Tukaj lahko najdete navodila za končne upravičence.