Navodila o upravičenosti izdatkov

NAVODILA O UPRAVIČENOSTI IZDATKOV – SPLOŠNA

Tu lahko najdete popravljeno verzijo Navodil o upravičenosti izdatkov, ki je bila objavljena 17.2.2014.

Ta vsebuje naslednje spremembe:
1. V celotnem dokumentu so se spremenili logotipi programa.
2. V imenu programa se je izbrisal sklic na IPA. Povsod v tekstu se pri sklicu na IPA doda še sklic na ESRR (IPA/ESRR).
3. Pod opombo št. 6 se spremeni stavek tako, da se glasi: »Da bi bili potni stroški zunaj območja programa upravičeni, je treba dokazati, da je bilo potovanje nujno potrebno za zadevno operacijo ter da je bilo potovanje vnaprej odobreno (navedeno v prijavnici oziroma ga je predhodno odobril STS/OU).«
4. V podpoglavju 2.2. STROŠKI ZUNANJIH IZVAJALCEV se v prvi alineji briše tekst: »za udeležence, če je potrebno«.
5. V podpoglavju 2.3.1.1 Amortizacija se v drugem odstavku doda stavek: »Oprema mora biti kupljena v času izvajanja operacije ter za namene operacije«.
6. Pod opombo št. 15 se doda stavek tako, da se glasi: »Prihodka se ne sme zamenjevati z dobičkom. Nadalje, prihodki se upoštevajo le pri projektih, ki so sofinancirani v okviru 1. javnega razpisa.«
7. V podpoglavju 3.3 JAVNO NAROČANJE se 4. odstavek spremeni tako, da se glasi: »V okviru tega programa veljajo za vse upravičence v zvezi z oddajo javnih naročil za izvajanje storitev, dobavo blaga in gradbena dela določbe iz Poglavja 3, Dela 2, Naslova IV Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 in iz Poglavja 3, Dela 2, Naslova III Uredbe (ES, Euratom) št. 2342/2002 kot tudi Odločba Komisije C(2007) 2034 o pravilih in postopkih, ki se uporabljajo za storitvene, nabavne in gradbene pogodbe, ki jih financira splošni proračun Evropskih skupnosti za namene sodelovanja s tretjimi državami, z izjemo dela II.8.2.«
8. Skladno s spremembami t.i. PRAG se je spremenila tudi Tabela 1: Finančne mejne vrednosti in z njimi povezani postopki.
9. V poglavju 4. OKVIRNI SEZNAM NEUPRAVIČENIH IZDATKOV se v 2. odstavku briše tekst: »do sredstev v okviru programa predpristopne pomoči IPA«. Točka e pa se spremeni tako, da se glasi: »stroški poslovanja, razen kadar je drugače določeno v okvirnih sporazumih z mednarodnimi organizacijami«.

Navodila o upravičenosti izdatkov (388.4k)

Navodila o upravičenosti izdatkov za slovenske upravičence in obrazci za poročanje

Tu lahko najdete popravljeno verzijo Navodil za upravičene izdatke za slovenske upravičence skupaj z dvema prilogama (Delo projektnega sodelavca na drugih operacijah in IZJAVA PROJEKTNEGA PARTNERJA) ki so stopila v veljavo 1.7.2014.
Prav tako si tu lahko naložite mesečno in dnevno časovnico projektnega sodelavca/ke.

Obrazec za dnevno poročanje (2.5M)

Priloga (97.2k)

Zbirnik regresa (155k)

Obrazec za mesečno poročanje (2.5M)

Navodila za upravičene izdatke za slovenske upravičence (8.4M)

Delo projektnega sodelavca na drugih operacijah (208.5k)

IZJAVA PROJEKTNEGA PARTNERJA (192.5k)