PRAG – Priročnik

Spremembe dokumenta PRAG iz aprila 2014

Obveščamo vas, da je v mesecu aprilu 2014 prišlo do manjših sprememb dokumenta PRAG in njegovih obrazcev. Povzetek praktičnega priročnika v slovenskem jeziku, ki velja od aprila 2014, najdete v spodnji priponki.

Novi priročnik PRAG in obrazce v angleščini lahko najdete na naslednji povezavi: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=en

Povzetek praktičnega priročnika (1.2M)

Pomembno opozorilo za projekte, odobrene v okviru 3. JR – dodatno pojasnilo skladno z dopisom EK

Člen 105a (2) Uredbe št. 1083/2006, kot je bil spremenjen s pristopno pogodbo Republike Hrvaške, se glasi:

»Postopki javnega naročanja v zvezi z operacijami znotraj programov ali v zvezi z velikimi projekti iz odstavka 1, za katere je bil do dne pristopa že objavljen javni razpis v Uradnem listu Evropske unije, se izvedejo v skladu s pravili iz tega razpisa. Člen 165 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 se ne uporablja.«

»Operacije, ki niso operacije iz prvega in drugega pododstavka in za katere so bili razpisi za predloge objavljeni v skladu s členom 158 Uredbe Komisije (ES) št. 718/2007 z dne 12. junija 2007 ali za katere so bili zahtevki predloženi pristojnim organom pred dnem pristopa in za katere bi bilo pogodbe mogoče skleniti šele po tem datumu, se izvedejo v skladu s pogoji in pravili o upravičenosti, objavljenimi v ustreznih razpisih za predloge, oziroma pogoji in pravili o upravičenosti, o katerih so bili potencialni upravičenci predhodno obveščeni.«

To pomeni, da za operacije, odobrene v okviru 3. javnega
razpisa OP SI-HR 2007-2013, veljajo pravila upravičenosti, kot so bila
objavljena v okviru razpisne dokumentacije dotičnega razpisa. Na področju javnih naročil se tako uporabljajo pravila PRAG-a, razen za javna naročila, kjer veljajo uredbe EU s področja javnih naročil in tudi nacionalna pravila, v kolikor so le-ta usklajena z EU uredbami, npr. v primerih, kjer finančni pragovi pri javnih naročilih presegajo opredeljene finančne pragove, ki pa se lahko spreminjajo.

Finančni pragovi so sledeči:

Pogodbe na področju gradenj, pogodbe na področju koncesij za gradnje, pogodbe na področju subvencioniranih gradenj 5.186.000 EUR
Vse pogodbe za storitve, vsi natečaji, vse pogodbe za subvencionirane storitve, vse pogodbe za blago 207.000 EUR

Več informacij najdete na: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/rules/current/index_en.htm#maincontentSec2

Spremembe dokumenta PRAG iz januarja 2013

Obveščamo vas, da je v mesecu marcu 2013 prišlo do manjših sprememb dokumenta PRAG (januar 2013) in njegovih obrazcev. Največ sprememb se nanaša na jezikovno in vsebinsko usklajevanje dokumenta s pripadajočimi obrazci. Povzetek praktičnega priročnika v slovenskem jeziku, ki velja od januarja 2013, najdete v spodnji priponki.

Povzetek praktičnega priročnika (1.4M)

Spremembe PRAG – januar 2013

Z letošnjim letom so se spremenile mejne vrednosti posameznih postopkov, ki se uporabljajo za izvajanje postopkov javnih naročil, ki se v okviru zunanjih dejavnosti financirajo iz skupnega proračuna Evropskih skupnosti.

Nova verzija povzetka priročnika PRAG in obrazcev v slovenski in hrvaški jezikovni različici bo objavljena naknadno.

Novi priročnik PRAG in obrazce v angleščini lahko najdete na naslednji povezavi: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do;jsessionid=pRVsQ4XXWWT2fCZh6pf2xqDMjk9NYL4sLpSpqfKycQw13pJrKXy7!172126273

Za razpise, ki so se izvajali v letu 2012 in še niso zaključeni, je potrebno uporabljati predloge, ki veljajo za PRAG 2012.

Tukaj najdete nove mejne vrednosti in postopke, ki se uporabljajo od januarja 2013:

PRAG – Nove mejne vrednosti 2013 (185.3k)

Nov priročnik PRAG – februar 2012

Povzetek praktičnega priročnika v slovenskem jeziku, ki velja od februarja 2012, najdete v spodnji priponki.

PRAKTIČNI PRIROČNIK ZA IZVAJANJE POSTOPKOV JAVNIH NAROČIL, KI SE V OKVIRU ZUNANJIH DEJAVNOSTI FINANCIRAJO IZ SKUPNEGA PRORAČUNA EVROPSKIH SKUPNOSTI (1000.1k)

Spremembe PRAG – januar 2012

Tukaj najdete seznam sprememb in predstavitev glavnih sprememb Praktičnega priročnika za izvajanje postopkov javnih naročil, ki se v okviru zunanjih dejavnosti financirajo iz skupnega proračuna Evropskih skupnosti. Nova verzija povzetka priročnika PRAG in obrazcev bo objavljena naknadno.

Novi priročnik PRAG in obrazce v angleščini lahko najdete na naslednji povezavi:

http://ec.europa.eu/europeaid/eprag/document.do?locale=en

Seznam sprememb PRAG januar 2012 (95.7k)

Predstavitev glavnih sprememb PRAG januar 2012 (56.2k)

Delavnica o postopku vodenja javnih naročil po PRAG-u

Tukaj najdete vabilo in gradivo z delavnice o postopku vodenja javnih naročil po PRAG-u, ki je potekala dne 15.6.2011 v Ljubljani.

Vabilo (1.5M)

Gradivo (4.6M)

Novi PRAG priročnik

Praktični priročnik za izvajanje postopkov javnih naročil, ki se v okviru zunanjih dejavnosti financirajo iz skupnega proračuna Evropskih skupnosti – Practical Guide to Contract procedures for EC external actions – je dostopen na spletni strani Evropske komisije:

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm

Povzetek praktičnega priročnika v slovenskem jeziku, ki velja od novembra 2010 (verzija januar 2011), najdete v spodnji priponki.

PRAKTIČNI PRIROČNIK ZA IZVAJANJE POSTOPKOV JAVNIH NAROČIL, KI SE V OKVIRU ZUNANJIH DEJAVNOSTI FINANCIRAJO IZ SKUPNEGA PRORAČUNA EVROPSKIH SKUPNOSTI – verzija januar 2011 (914.1k)

PRAG – Priročnik

Praktični priročnik za izvajanje postopkov javnih naročil, ki se v okviru zunanjih dejavnosti financirajo iz skupnega proračuna Evropskih skupnosti – Practical Guide to Contract procedures for EC external actions – je dostopen na spletni strani Evropske komisije:

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/documents/2008new_prag_final_en.pdf

Spremembe priročnika (Summary of changes to the PRAG 2008 in Corrigendum, 15. June 2009) so dostopne na spletni strani Evropske komisije:

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm

Dne 22.1.2010 je bila v povzetku priročnika narejena naslednja sprememba:

Stran 7, DECENTRALIZIRAN NADZOR: “Odločitve o javnem naročilu in njegovi oddaji sprejme naročnik in jih predloži organu upravljanja v odobritev.” je spremenjeno v “Odločitve o javnem naročilu in njegovi oddaji sprejme naročnik.”

Dne 29.1.2010 je bila v povzetku priročnika narejena naslednja sprememba:

Stran 8, KONKURENČNI POSTOPEK S POGAJANJI: “Po končanem postopku izbere tehnično ustrezno ponudbo, ki je v primeru oddaje storitev cenovno najugodnejša in v primeru dobav ali gradenj najcenejša – ekonomsko najugodnejšo ponudbo.” je spremenjeno v “Po končanem postopku izbere tehnično ustrezno ponudbo, ki je v primeru oddaje storitev ekonomsko najugodnejša in v primeru dobav ali gradenj najcenejša ponudba.”

PRAKTIČNI PRIROČNIK ZA IZVAJANJE POSTOPKOV JAVNIH NAROČIL, KI SE V OKVIRU ZUNANJIH DEJAVNOSTI FINANCIRAJO IZ SKUPNEGA PRORAČUNA EVROPSKIH SKUPNOSTI (462.7k)

Odločba Komisije C (2007) 2034 (105.5k)