Navodila za poročanje

Nova različica Navodil za poročanje za upravičence

24.4.2015 je bila objavljena nova različica Navodil za poročanje za upravičence.
Ta vsebuje naslednje spremembe:

1.1 ODDAJA VMESNEGA POROČILA PARTNERJA

• Pod »KOMU« se briše SPIS številka.
• Pod »KAJ« se navodila razdelijo na del za slovenske projektne partnerje in hrvaške projektne partnerje:

Slovenski projektni partnerji:
Projektni partner mora pripraviti vmesno/zaključno poročilo brez Zahtevka za izplačilo (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-21 »Partnerjev zahtevek za izplačilo za slovenske upravičence« se izpolni samodejno v sistemu ISARR šele po potrditvi poročila s strani slovenskega nacionalnega kontrolorja). Izvirnik papirnate različice poročila, ki se odda ustreznemu dodeljenemu slovenskemu nacionalnemu kontrolorju, sestavlja:
– Partnerjevo poročilo o izvedenih dejavnostih (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-04),
– Partnerjevo finančno poročilo (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-02),
– podpisan Partnerjev seznam računov (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-03),
– podpisana Izjava o DDV statusu (priložena k prvemu poročilu in vsakič, ko se spremeni DDV status),
– izvirniki in kopije računov ter dokazil o plačilu oziroma druge listine enakovredne dokazljive vrednosti,
– kopije dodatne dokazne dokumentacije (zapisniki sestankov, seznam udeležencev na sestankih, fotografsko gradivo, promocijsko gradivo, poročilo o izvajanju postopkov javnega naročanja, poročilo o izvajanju postopkov v primeru državne pomoči itd.),
– če primerno, za slovenske projektne partnerje kopije bančnih izpiskov o prejetih zneskih iz naslova nacionalnega sofinanciranja (za prejšnje obdobje poročanja, razen v primeru zaključnega poročila se morajo izpiski nanašati na tekoče obdobje poročanja),. ,

Hrvaški projektni partnerji:
Izvirnik papirnate različice poročila, ki se odda ustreznemu dodeljenemu hrvaškemu nacionalnemu kontrolorju, sestavlja:
• podpisan Partnerjev zahtevek za izplačilo (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-01) z naslednjimi prilogami:
– Partnerjevo poročilo o izvedenih dejavnostih (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-04),
– Partnerjevo finančno poročilo (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-02),
– podpisan Partnerjev seznam računov (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-03),
– podpisana Izjava o DDV statusu (priložena k prvemu poročilu in vsakič, ko se spremeni DDV status),
– izvirniki in kopije računov ter dokazil o plačilu oziroma druge listine enakovredne dokazljive vrednosti,
– kopije dodatne dokazne dokumentacije (zapisniki sestankov, seznam udeležencev na sestankih, fotografsko gradivo, promocijsko gradivo, poročilo o izvajanju postopkov javnega naročanja, poročilo o izvajanju postopkov v primeru državne pomoči itd.),
– če primerno, za hrvaške projekte partnerje kopije bančnih izpiskov o prejetih zneskih iz naslova nacionalnega/regionalnega/lokalnega/drugega javnega sofinanciranja (za tekoče obdobje poročanja), ki ne predstavlja lastnega sofinanciranja partnerja. ,

• Pri »ničelnem« vmesnem poročilu je vnesena dodatna razlaga:

»Ničelno« vmesno poročilo, ki se odda ustreznemu dodeljenemu nacionalnemu kontrolorju, slovenski projektni partnerji prav tako oddajo brez Zahtevka za izplačilo (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-21 »Partnerjev zahtevek za izplačilo za slovenske upravičence« se izpolni samodejno v sistemu ISARR šele po potrditvi poročila s strani slovenskega nacionalnega kontrolorja), hrvaški projektni partnerji pa oddajo tudi podpisan Partnerjev zahtevek za izplačilo (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-01). Izvirnik papirnate različice »ničelnega« vmesnega poročila sestavlja:
– Partnerjevo poročilo o izvedenih dejavnostih (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-04),
– Partnerjevo finančno poročilo (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-02),
– podpisan Partnerjev seznam računov (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-03).

1.3 ODDAJA VMESNEGA POROČILA VODILNEGA PARTNERJA

• Pod »KAM« se v prvem odstavku spremeni naslov oddaje vmesnega poročila vodilnega partnerja Skupnemu tehničnemu sekretariatu:

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Sektor za upravljanje čezmejnih programov
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

1.4 ODDAJA ZAKLJUČNEGA POROČILA VODILNEGA PARTNERJA

• Pod »KAM« se v prvem odstavku spremeni naslov oddaje vmesnega poročila vodilnega partnerja Skupnemu tehničnemu sekretariatu:

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Sektor za upravljanje čezmejnih programov
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

2.1 VMESNO/ZAKLJUČNO POROČILO PARTNERJA

• Spodnje besedilo se prestavi na konec poglavja:

V skladu s predpisi EU vključujejo preverjanja, ki jih izvajajo nacionalni kontrolorji, dva ključna elementa: preverjanja dokumentov v zvezi z vsakim partnerjevim zahtevkom za izplačilo in kontrole na kraju samem (on-the-spot checks), ki se izvedejo najmanj enkrat pred zadnjim plačilom.

O izvedbi kontrole na kraju samem dodeljeni nacionalni kontrolor praviloma vnaprej obvesti projektnega partnerja.

• Doda se dvanajsta sprotna opomba: »Kontrole na kraju samem se izvajajo vzorčno na podlagi ocene tveganja.«

• Seznam dokumentov, ki jih nacionalni kontrolor vrne projektnemu partnerju, se posodobi:

1. Podpisano Izjavo o potrjenih izdatkih (Obrazec OP_SI-HR-IO-09, kjer je naveden upravičeni znesek glede na partnerjev zahtevek za izplačilo),
2. Podpisan Partnerjev seznam računov po potrditvi (kjer so navedene tudi opombe z razlogi za zmanjšanje izdatkov, če je do njih prišlo) Obrazec OP_SI-HR-IO-12
3. Partnerjevo finančno poročilo po potrditvi (Obrazec OP_SI-HR-IO-11)
4. Izvirnike računov in morebitne druge listine.

3.1 PRIPRAVA VMESNEGA POROČILA PARTNERJA

I. Partnerjev zahtevek za izplačilo (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-01)

se spremeni v:

I. Partnerjev zahtevek za izplačilo (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-01) in Partnerjev zahtevek za izplačilo za slovenske upravičence (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-21)

• Besedilo med naslovom in točko a) PODATKI O OPERACIJI se spremeni kot sledi:

Obrazec Partnerjev zahtevek za izplačilo (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-01, ki ga izpolnijo hrvaški projektni partnerji) se, ko so vneseni podatki o drugih obveznih prilogah, izpolni samodejno. Obrazec Partnerjev zahtevek za izplačilo za slovenske upravičence (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-21, ki ga izpolnijo slovenski projektni partnerji) se izpolni samodejno po potrditvi poročila s strani slovenskega nacionalnega kontrolorja.

Hrvaški projektni partnerji morajo natisniti, podpisati in žigosati (če žig obstaja) Partnerjev zahtevek za izplačilo (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-01). Ta dokument se pošlje dodeljenemu hrvaškemu nacionalnemu kontrolorju skupaj s potrebnimi prilogami, ki so navedene na obrazcu.

Slovenski projektni partnerji dodeljenemu slovenskemu nacionalnemu kontrolorju posredujejo vmesno poročilo z vsemi potrebnimi prilogami, vendar brez Partnerjevega zahtevka za izplačilo za slovenske upravičence (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-21). Ko nacionalni kontrolor pregleda poročilo, izda Izjavo o potrjenih izdatkih, ki jo posreduje projektnemu partnerju. Na podlagi prejete Izjave o potrjenih izdatkih slovenski projektni partner natisne Partnerjev zahtevek za izplačilo za slovenske upravičence (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-21) in ga podpisanega ter žigosanega (če žig obstaja) pošlje finančni službi SVRK (Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Služba za finančno poslovanje, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana).

Dokumenta Partnerjev zahtevek za izplačilo in Partnerjev zahtevek za izplačilo za slovenske upravičence vsebujeta naslednje:

• Zadnji odstavek pod tem naslovom se spremeni kot sledi:

V naslednji tabeli se samodejno izpišejo naslednji podatki partnerja v danem obdobju poročanja: številka Partnerjevega zahtevka za izplačilo oziroma Partnerjevega zahtevka za izplačilo za slovenske upravičence, znesek in odstotek (%) celotnih zahtevanih sredstev, sredstva IPA/ESRR, sredstva nacionalnega sofinanciranja in znesek lastnega sofinanciranja (zasebno, lokalno in drugo javno).

• Besedilo v rumenem okvirju se spremeni kot sledi:

Čeprav se oba obrazca, ko so vneseni podatki o drugih obveznih prilogah, izpolnita samodejno, skrbno preverite pravilnost podatkov (podatki na Partnerjevem zahtevku za izplačilo za slovenske upravičence in Izjavi o potrjenih izdatkih morajo biti identični).

Na koncu ne pozabite dokumenta podpisati in žigosati (če žig obstaja).

5.1 OBRAZCI VMESNEGA POROČILA PARTNERJA

Dodan je naziv novega obrazca z naslovom »II. Partnerjev zahtevek za izplačilo za slovenske upravičence (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-21)« in posledično spremenjen vrstni red številčenja.

PRILOGE

Dodan je nov obrazec ISARR:

Obrazec / Obrazac: OP_SI-HR-IO-21
II. PARTNERJEV ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO ZA SLOVENSKE UPRAVIČENCE / PARTNEROV ZAHTJEV ZA ISPLATU ZA SLOVENSKE KORISTNIKE

Navodila za porocanje za upravicence-Verzija 7 (514.5k)

Navodila za poročanje za upravičence

Tukaj so objavljena Navodila za poročanje za upravičence.

17.2.2014 je bila objavljena nova različica Navodil za poročanje za upravičence.
Ta vsebuje naslednje spremembe:
1. V poglavju 1. UVOD se je izbrisal sklic na Instrument za predpristopno pomoč (IPA).
2. V podpoglavju 1.1. ODDAJA VMESNEGA POROČILA PARTNERJA sta se izbrisala naslova za oddajo poročil slovenskih in hrvaških projektnih partnerjev.
3. V podpoglavju 1.3. ODDAJA VMESNEGA POROČILA VODILNEGA PARTNERJA se je spremenil naziv institucije in naslov Skupnega tehničnega sekretariata. Poleg tega se briše sklic na IPA v imenu programa. Pod rubriko »KAJ« se 5. alinea spremeni tako, da se glasi: »kopije bančnih izpiskov o prejetih IPA/ESRR zneskih (od vseh projektnih partnerjev)«.
4. V podpoglavju 1.4. ODDAJA ZAKLJUČNEGA POROČILA VODILNEGA PARTNERJA se je spremenil naziv institucije in naslov Skupnega tehničnega sekretariata. Poleg tega se briše sklic na IPA v imenu programa.
5. V podpoglavju 2.1. VMESNO/ZAKLJUČNO POROČILO PARTNERJA se 6. točka spremeni tako, da se glasi: »6. Kopije bančnih izpiskov o prejetih IPA/ESRR zneskih (od vseh projektnih partnerjev) za predhodno obdobje«.
6. V podpoglavjijh 2.2. VMESNO/ZAKLJUČNO POROČILO VODILNEGA PARTNERJA, 3.1 PRIPRAVA VMESNEGA POROČILA PARTNERJA in 3.3 PRIPRAVA VMESNEGA POROČILA VODILNEGA PARTNERJA se povsod pri sklicu na IPA doda še sklic na ESRR (IPA/ESRR).
7. V podpoglavju 3.1 PRIPRAVA VMESNEGA POROČILA PARTNERJA pod točko I. Partnerjev zahtevek za izplačilo (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-01) se briše sklic na IPA.
8. Do manjših popravkov, kot je izbris sklica na IPA, pa je prišlo tudi v obrazcih v poglavju 5. PRILOGE.

Navodila za poročanje za upravičence – NOVA (480.5k)