Interreg Program VI-A Slovenija-Hrvaška

Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško je podprto že od leta 2003 iz več instrumentov EU, začenši s PHARE/ CARDS (2003), s trilateralnim sosedskim programom Slovenija – Madžarska – Hrvaška (2004-2006), in Instrumentom za predpristopno pomoč (IPA) čezmejnim programom (2007-2013). Upravne in izvedbene ureditve, uvedene v posameznem programskem obdobju, kot so skupni razpisi za zbiranje predlogov, skupni projekti in načelo vodilnega partnerja, so postopoma izboljšale pogoje sodelovanja, prispevale pa so tudi k odpravi nekaterih pomembnih ovir.

Cilj Interreg programa Slovenija-Hrvaška je ohranjena, odporna in povezana čezmejna regija, kjer je trajnostni razvoj glavno orodje za ekonomsko preživetje, varnost, zaščito biotske raznovrstnosti in socialno blaginjo vseh prebivalcev. Program predvideva vzajemno učenje in skupne ukrepe, ki vodijo k spremembam v vseh prednostnih nalogah, predvsem k ponovnemu čezmejnemu povezovanju, razumevanju trenutnih skupnih potreb in nevarnosti hitro spreminjajoče se realnosti ter sodelovanju za povečanje odpornosti in prilagodljivosti ljudi, organizacij in skupnosti, s čimer bo programsko območje postalo bolj zeleno in digitalno ter tako pripravljeno na prihodnost.

Programsko območje

Programsko območje Interreg programa Slovenija-Hrvaška obsega 17 NUTS 3 regij – devet NUTS 3 regij v Sloveniji in osem NUTS 3 regij na Hrvaškem :

– Slovenija: Podravska, Pomurska, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska in Primorsko-notranjska statistična regija;

– Hrvaška: Primorsko-goranska, Istrska, Zagrebška, Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Medžimurska in Karlovška županija ter Mesto Zagreb.

Programsko območje obsega 31.728 km2, od tega 46,6% v Sloveniji in 53,4% na Hrvaškem in zajema velik delež slovenskega ozemlja (73 %) ter skoraj tretjino ozemlja Hrvaške (30 %). Dolžina kopenske meje med Slovenijo in Hrvaško je približno 657 km.

Proračun in finančni načrt

Celotni program razpolaga s 52,3 milijonov EUR (s sofinanciranjem ESRR: 41,8 milijonov EUR).

Prednostne naloge 1, 2 in 3 bodo izvedene preko javnega razpisa.

Program lahko sofinancira do največ 80 % upravičenih stroškov.

Razdelitev sredstev po prednostnih nalogah in specifičnih ciljih je sledeča:

Prednostne naloge in specifični cilji