Logotip in blagovna znamka programa Interreg

Eden izmed glavnih ciljev v programskem obdobju 2021-2027 je povečanje prepoznavnosti »znamke« Interreg in z njo povezanih programov. S tega razloga je logotip programa najbolj pomemben element celostne podobe Programa sodelovanja Interreg VI-A Slovenija-Hrvaška v tem programskem obdobju.

Da bi izpolnili zahteve, ki jih je zastavila Evropska komisija, je program sprejel priročnik celovite grafične podobe, ki opredeljuje obvezen programski logotip in njegovo uporabo. Upravičenci morajo logotip programa uporabiti skozi celotno izvajanje projekta, kar pomeni v vseh dokumentih, na spletni strani (če obstaja), v komunikaciji povezani s projektom, v okviru dogodkov, na publikacijah itd.

Za več informacij o pravilni uporabi logotipa si oglejte 6. del, Priročnik za upravičence – Komuniciranje in prepoznavnost.