Odbor za spremljanje (OzS) Interreg Programa Slovenija-Hrvaška v obdobju 2021-2027 je bil ustanovljen 9. novembra 2022 in je sestavljen iz predstavnikov obeh držav članic, Slovenije in Hrvaške. Sestava Odbora za spremljanje je bila določena na osnovi medsebojnega sporazuma programskih partnerjev, ki zastopajo državi članici.

Odbor za spremljanje usmerja program, zagotovi kakovost in učinkovitost njegovega izvajanja in odloča o odobritvi oziroma zavrnitvi projektov za sofinanciranje. Hkrati je prevzel naloge in obveznosti za Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020. 

Zasedanja OzS bodo potekala izmenično v obeh državah članicah. OzS zaseda vsaj enkrat letno in pregleda izvajanje programa in napredek pri doseganju njegovih ciljev. Podrobno preuči vsa vprašanja, ki vplivajo na izvajanje programa in sprejme odločitve o kakršnih koli spremembah programa, ki jih predlaga Organ upravljanja ali OzS s svojim predlogom.

Člani Odbora za spremljanje

Poslovnik Odbora za spremljanje

Sklepi Odbora za spremljanje