Projekt HITRO 2 je eden od desetih projektov, ki so bili odobreni v prvem roku Javnega razpisa za predložitev vlog za standardne projekte za prednostni nalogi 1 in 3 (specifični cilj 6.2) v okviru Interreg programa Slovenija–Hrvaška 2021–2027. Na razpis je bilo oddanih 57 projektnih vlog.

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj Republike Slovenije, kot Organ upravljanja Interreg Programa Slovenija–Hrvaška v programskem obdobju 2021–2027, je v ponedeljek, 26. februarja 2024, v Hiši EU v Ljubljani organiziralo svečan podpis pogodb za prvih deset projektov, sofinanciranih iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Na dogodek smo bili povabljeni tudi predstavniki partnerjev pri projektu HITRO 2. (več o dogodku na povezavi http://www.si-hr.eu/2127/sl/2024/02/29/podpis-prvih-desetih-pogodb-odobrenih-projektov-na-programu-si-hr-2021-2027/)

Partnerji pri projektu z naslovom:

»Skupno operativno vodenje in ukrepanje sil zaščite in reševanja ob nesrečah zaradi podnebnih sprememb in drugih nesrečah na čezmejnem območju v dolini reke Kolpe – HITRO 2 / Zajedničko operativno upravljanje i djelovanje snaga zaštite i spašavanja u slučaju nesreča zbog klimatskih promjena i drugih nesreča u prekograničnom području u dolini rijeke Kupe – HITRO 2« smo:

  • Gasilska zveza Črnomelj (vodilni partner)
  • Občina Črnomelj (projektni partner),
  • Vatrogasna zajednica Grada Vrbovsko (projektni partner) in
  • Grad Vrbovsko (projektni partner).

 

Projekt v skupni vrednosti 1.179.994,80 EUR ob 80% sofinanciranju iz sredstev ESRR bomo izvajali v obdobju od 1. 3. 2024 – 31. 8. 2026 (30 mesecev).

Gasilska zveza Črnomelj in Občina Črnomelj sta bili v letih 2018–2021 partnerici pri projektu »Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja – HITRO«, v okviru katerega smo skupaj s pobrateno Vatrogasno zajednico Grada Duge Rese in Gradom Duga Resa, ki je bil takrat vodilni partner, ustanovili enoto HITRO, ki je bila tekom projekta opremljena in usposobljena za pomoč prebivalstvu na obmejnem območju v primeru potresa ali poplave. Člani enote HITRO so že tekom projekta pomagali pri iskanju in reševanju pogrešanih zaradi potresa v Petrinji na Hrvaškem.

Dobre izkušnje in rezultate projekta HITRO bomo v okviru novega projekta HITRO 2, ki ga predstavljamo danes, z območja delovanja Občine Črnomelj in Grada Duga Resa razširili tudi na območje Grada Vrbovsko in s tem tudi na zgornji tok reke Kolpe. Z ustanovitvijo še ene »Skupne čezmejne operativne enote zaščite in reševanja – HITRO 2« za posredovanje ob nesrečah zaradi podnebnih sprememb in drugih nesrečah, ki bo imela tudi usposobljen in opremljen kader za skupno vodenje velikih intervencij na čezmejnem območju, bo nastala nova pomembna sila zaščite in reševanja tudi na tem delu čezmejnega območja. S projektom HITRO 2 nadaljujemo dobro sodelovanje med gasilskimi zvezami in občinami na obmejnem območju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.

S projektom HITRO 2 naslavljamo skupne čezmejne teritorialne izzive območja delovanja Občine Črnomelj in Grada Vrbovsko, in sicer občutljivost čezmejnega območja na podnebne spremembe in staranje prebivalstva v obmejnem območju ob reki Kolpi. Učinki podnebnih sprememb so že vidni (dvig povprečnih temperatur in neenakomerni vzorci padavin, ki vodijo do ekstremnih vremenskih razmer). V preteklosti ekstremni vremenski pojavi niso bili tako pogosti in se so pojavljali le občasno in sicer v presledkih na okoli 15 let. V zadnjem obdobju pa se je število ekstremnih vremenskih pojavov na čezmejnem območju reke Kolpe močno povečalo, saj beležimo več naravnih nesreč povezanih s podnebnimi spremembami. V zadnjih petih letih so čezmejno območje doline reke Kolpe prizadele naslednje naravne nesreče:

– toča premera 12 cm na območju občine Črnomelj 8. junija 2018,

– neurje s točo premera 10 cm na čezmejnem območju v Poljanski dolini ob Kolpi 11. junija 2019,

– obilne padavine, ki so povzročile poplavljanje reke Kolpe na čezmejnem območju septembra 2022.

 

Podnebno pogojene naravne nesreče so na območju delovanja Občine Črnomelj in Grada Vrbovsko, to je na delu Gorskega kotarja, Kočevskega hribovja in Bele krajine, še posebej izrazite, kar je posledica mešanja vročih zračnih mas, ki prihajajo iz Jadrana in hladnejših zračnih mas, ki prihajajo iz severa. Naravne nesreče v takšnem obsegu in pogostosti zahtevajo odziv ne samo lokalne skupnosti ampak tudi regionalnih in državnih ustanov odgovornih za ukrepanje ob nesrečah.

Izzivi na področju varnosti in odgovornosti do prebivalstva v smislu ustvarjanja varnega čezmejnega območja morajo biti in so skupni. Slovenska in hrvaška stran partnerstva se srečuje z istimi izzivi, kjer še posebej izstopa demografski problem povezan s staranjem prebivalstva kot tudi odseljevanja mladih, kar predstavlja še posebej resno grožnjo tudi sistemu zaščite in reševanja, ki temelji predvsem na prostovoljstvu. S staranjem prebivalstva in odseljevanjem mladih čezmejno območje ostaja brez ključnega kadra, ki lahko hitro, strokovno in odločilno prispeva k učinkovitemu ukrepanju in odpravi posledic podnebno pogojenih nesreč na partnerskem območju.

Pri naslavljanju nevarnosti podnebnih sprememb je čezmejno sodelovanje v obliki okrepljenega sodelovanja lokalnih skupnosti na obeh straneh meje ključnega pomena. V projektu HITRO 2 smo se partnerji dogovorili za skupno načrtovanje in ukrepanje za soočanje z novimi razmerami ter za krepitev povezanosti med ljudmi in deležniki na obeh straneh meje. Zato partnerji v okviru projekta načrtujemo ustanovitev Skupne čezmejne operativne enote zaščite in reševanja – HITRO 2 in druge dejavnosti z namenom večanja odpornosti na nesreče zaradi podnebnih sprememb in druge nesreče na območju delovanja Občine Črnomelj in Grada Vrbovsko (usposabljanja za operativne gasilce in poveljniški kader, nabava specialne gasilske opreme za ukrepanje ob nesrečah, nabava opreme za nastanitev ogroženega prebivalstva). S projektom bo omogočena vzpostavitev učinkovitega sistema zaščite in reševanja ob poplavah, reševanje in iskanje na vodi ter uspešno izvajanje najzahtevnejših tehničnih intervencij povzročenih zaradi nesreč zaradi podnebnih sprememb in drugih nesreč.

Splošni cilj tega projekta je torej vzpostaviti učinkovit sistem zaščite in reševanja za ravnanje v primeru nesreč zaradi podnebnih sprememb in drugih nesreč na čezmejnem območju Občine Črnomelj in Grada Vrbovsko za hitro in učinkovito ukrepanje za pomoč in oskrbo ogroženega prebivalstva in zaščito premoženja ter opolnomočenje lokalnega prebivalstva za pravilno ukrepanje ob nesreči.

Glede na trenutno stanje želimo tekom projekta izboljšati učinke ukrepanja v primeru nesreč z vzpostavitvijo skupnega vodenja velikih intervencij na čezmejnem območju ter opolnomočiti poveljniški kader, kateri bo tehnično in strokovno usposobljen za vodenje intervencij, ki trajajo daljše časovno obdobje.

Koristi od glavnih učinkov projekta bodo imeli lokalni in nacionalni javni organi, nevladne organizacije, združenja in druge interesne skupine ter lokalno prebivalstvo.

V okviru projekta bomo izvedli tudi pilotne ukrepe – testiranje uporabnosti tehnologije virtualne resničnosti na čezmejnem območju. Virtualno usposabljanje za gašenje požarov je popolnoma usklajeno z načeli Evropskega zelenega dogovora in Akcijskim načrtom EU: “K ničelnemu onesnaževanju zraka, vode in tal”. Nove prakse ozaveščanja prebivalstva bomo izvajali v popolnoma varnem okolju za udeležence na okolju prijazen način (brez emisij CO2). Sistemsko usposabljanje operativnih gasilcev in ozaveščanje prebivalstva s pomočjo tehnologije virtualne resničnosti bo prvo takšne vrste na čezmejnem območju. Z uporabo opreme tehnologije virtualne resničnosti za predstavitev gasilske dejavnosti otrokom in mladini, jih bomo pritegnili k sodelovanju v prostovoljnih gasilskih društvih in jih družbeno aktivirali.

Čezmejno sodelovanje med projektnimi partnerji se bo nadaljevalo tudi po koncu projekta in bo koristilo širši skupini deležnikov (lokalno prebivalstvo, lokalni javni organi, organi sil zaščite in reševanja).