2SoKroG – Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja

 

 

Projekt 2SoKroG bavi se područjem socijalne zaštite i zapošljavanja sa ciljem jačanja partnerstva javnih institucija i dionika u području socijalne aktivacije, podizanja institucionalnih kapaciteta (centara za socijalnu skrb, zavoda za zapošljavanje) i povećanja kompetencija djelatnika javnih institucija za uspješnu aktivnu socijalnu politiku, smanjenje siromaštva i poboljšanje kvalitete života. Cilj socijalne aktivacije je pomoći dugotrajno nezaposlenim osobama i dugotrajnim korisnicima socijalne pomoći da se (ponovno) aktivno integriraju u društvo, ako je moguće i zaposle, postanu motiviraniji za životne promjene i poboljšaju svoje socijalno zdravstveno stanje.

Kako sa socijalnom aktivacijom osigurati zdravo, sigurno i pristupačno prekogranično područje?

Aktivnim upravljanjem socijalnom situacijom / pitanjima problematike ranjivih osoba, informiranjem i podrškom za njihovim osnaživanjem, podizanjem različitih funkcionalnih kompetencija, širenjem socijalnih mreža i kontakata, podizanjem radnog potencijala (stjecanjem novih vještina), potporom njihovoj reaktivaciji i integraciji u različite socijalne mreže.

POGRANIČNE RADIONICE OSPOSOBLJAVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENICA SOCIJALNE AKTIVACIJE SLOVENIJE I HRVATSKE

Za poboljšanje kompetencija i vještina državnih službenika za korištenje modela socijalne aktivacije u pružanju javnih usluga na području socijalne skrbi i usluga zapošljavanja te za jačanje međusektorskog partnerstva (centri za socijalni skrb, uradi za rad) s drugim dionicima socijalne aktivacije (socijalno poduzetništvo) projekt 2SoKroG organizirao je pogranične radionice osposobljavanja sa sljedećim tematskim modulima:

MODUL 1:

Socijalna aktivacija za socijalnu uključenost i mogućnosti zapošljavanja

Ptuj (Urad za delo Ptuj), 17. 10. 2019

.

.

.

.

MODUL 2:

Uloga mentora u provedbi socijalne aktivacije

Čakovec, 6. 11. 2019

.

.

.

.

MODUL 3:

Utjecaj socijalne aktivacije na zdravlje i socijalni status korisnika

Celje (CSD Celje), 5. 12. 2019

.

.

.

.

.

MODUL 4:

Socijalno poduzetništvo kao mogućnost primjene praktičnog i nastavnog modula u socijalnim aktivacijama

Šalovci (socialna eko-kmetija Korenika), 28. 01. 2020

.

.

.

.

.

MODUL 5:

Socijalna aktivacija kojom se sprečava siromaštvo i socijalna isključenost

Varaždin, 19. 02. 2020

.

.

.

.

.

.

Kroz ciklus od pet tematskih modula predstavljeno je:

  • cjelovit pristup do korisnika javnih usluga socijalne aktivacije (t.s. dugotrajno nezaposleni i dugoročno primatelji državne socijalne pomoći);
  • cjelovit pristup u odnosu između ranjivih ciljnih skupina i djelatnika javnih institucija za jačanje njihovih kompetencija kroz integraciju socijalnih programa, programa zapošljavanja i tržišta rada;
  • uloga mentora u razvoju socijalnih i radnih vještina ranjivih ciljnih skupina;
  • predstavljanje socijalnih čimbenika koji su uvjetovani zdravljem korisnika;
  • smanjenje rizika od socijalne isključenosti i opasnosti od siromaštva;
  • uloga i organizaciju provedbe programa socijalne aktivacije u sektoru socijalnog poduzetništva;
  • praktičnu provedbu socijalne aktivacije u suradnji s lokalnim okruženjem itd.

Stručne radionice namijenjene su djelatnicima javnih institucija iz centara za socijalni rad, zavoda za zapošljavanje,  resornih ministarstava i drugim. Predstavnicima udruga, tematskim stručnjacima i. Određeni moduli namijenjeni su bili socijalnim poduzećima i jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Na svim tematskim radionicama sudjelovalo je preko 230 polaznika, većinom iz centara za socijalnu skrb i ureda za rad iz Slovenije i Hrvatske, uključujući resorno ministarstvo rada i socijalnih poslova Republike Slovenije.

Više o projektu:

https://www.bistra.si/2sokrog/novice

FB 2SoKroG:

https://www.facebook.com/2SoKroG/