Programske upute

Priručnik o provedbi projekata za korisnike:

Korigendum natječajne dokumentacije

Pravilnik o žalbenom postupku (u vezi postupka odabira)

Pravilnik o žalbenom postupku protiv odluke u vezi postupka odabira
419.1 KiB
766 Downloads
Detalji

Obavezni prilozi prijavnom obrascu:

Primjerak Ugovora EFRR i Obrazca za prijavu

COVID-19 SMJERNICE za projekte

COVID-19 Smjernice za projekte SI-HR_V2
COVID-19 Smjernice za projekte SI-HR_V2
COVID-19-navodila-za-projekte-SI-HR_V2_HR.pdf
1.6 MiB
280 Downloads
Detalji

Prethodne verzije:

COVID-19 Smjernice za projekte_V1

Prijava prijevara OLAF-u

Na niže navedenoj poveznici možete pronaći sve informacije vezane uz prijevare ili druge ozbiljne

nepravilnosti koje bi mogle negativno utjecati na javna sredstva EU-a te informacije glede postupka

prijave prijevare Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF).

https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_hr

Za anonimnu prijavu navodne prijevare ispunite upitnik, koji je objavljen na sljedećoj poveznici:

https://fns.olaf.europa.eu/main_hr.htm