Uspešno zaključen večletni strateški mednarodni projekt FRISCO1

 

 

Zagreb, 10. julija 2019. – Danes so bili v poslovni zgradbi Hrvatskih vod predstavljeni rezultati in priporočila uspešno zaključenega projekta FRISCO1, Čezmejno usklajeno slovensko-hrvaško zmanjševanje poplavne ogroženosti – negradbeni ukrepi.

Projekt FRISCO1 (Flood Risk Slovenia-Croatia Operations 1) se je izvajal v okviru programa čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020 s ciljem zmanjševanja poplavne ogroženosti na porečju Kolpe, Sotle, Mure, Drave, Dragonje in Bregane. V sklopu projekta so bili, skozi hrvaško-slovensko sodelovanje za porečja navedenih rek, analizirani protipoplavni ukrepi in razdelane optimalne rešitve za uporabo posameznih ali kombiniranih ukrepov zmanjševanja poplavne ogroženosti.

Projekt je vreden 3.782.355 evrov, oz. 27.968.855 kun. Izvajal se je 40 mesecev, natančneje od 11. aprila 2016. Celo 85 % zneska projekta je sofinancirano iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF), preostalih 15 % je sofinancirano iz nacionalnih sredstev. Projekt FRISCO1 je izvajalo osem projektnih partnerjev, od katerih so trije iz Hrvaške (Hrvatske vode so vodilni partner, Državni hidrometeorološki zavod in Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo civilne zaštite) in pet iz Slovenije (Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Agencija Republike Slovenije za okolje, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje in Inštitut za hidravlične raziskave).

Namen čezmejnega sodelovanja je reševanje obojestransko prepoznanih skupnih izzivov na čezmejnem območju, ob uporabi razpoložljivih sredstev iz Evropske unije in virov iz obeh držav, ter možnost razvoja, rasti in krepitve medsebojnega sodelovanja za skladen razvoj Evropske unije. Tudi naprej je potrebno vlagati v projekte kot je FRISCO1, da bi usklajeno delovali na področju zaščite, izboljšanja in trajnostne rabe vodnih virov na čezmejnih področjih“, je med svečanostjo izjavil Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda.

Skupaj s tehničnimi in strokovnimi negradbenimi ukrepi so bila v sklopu projekta izdelana tudi številna priporočila za učinkovito obvladovanje in zmanjševanje poplavne ogroženosti. Projektne aktivnosti so vključevale tudi informiranje in izobraževanje prebivalstva, učencev osnovnih šol in ostale zainteresirane javnosti, kjer je bila na 24 delavnicah lokalna skupnost šestih čezmejnih porečij informirana o ciljih, aktivnostih in rezultatih projekta, ter postopanju v slučaju poplavne ogroženosti (pred, med in po poplavah). Izobraževanje so opravili tudi javni uslužbenci in zaposleni v pristojnih inštitucijah obeh držav. Izvedene so bile aktivnosti s katerimi so bili ugotovljeni ukrepi za izboljšanje sistema zgodnjega opozarjanja in alarmiranja, v sklopu katerega je bilo postavljenih 26 novih siren.

Projekt FRISCO1 je dosegel zadane cilje, kar vključuje tudi izboljšane baze podatkov, hidravlične in prognostične modele porečij omenjenih rek in karte poplavne ogroženosti z namenom učinkovitejšega zmanjševanja poplavne ogroženosti. Izdelane so študije izvedljivosti, podlage in tehnična dokumentacija za izvedbo gradbenih ukrepov (kateri se izvajajo s projektom FRISCO2), ter izvedeno je ozaveščanje javnosti o poplavni ogroženosti.

Pri analizi optimalnih rešitev in dolgoročnih ukrepov zmanjševanja poplavne ogroženosti, je bil dan poseben poudarek na izvedbo ukrepov zelene infrastrukture, ki varuje vrednosti ekosistema in njegovih funkcij ter omogoča dodatne koristi družbi, hkrati pa ima tudi pomembno vlogo pri blaženju učinkov vremenskih in podnebnih sprememb povezanih z naravnimi nesrečami.

Več informacij o projektu je dostopno na povezavi: https://frisco-project.eu/sl/