Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško je podprto že od leta 2003 iz več instrumentov EU, začenši s PHARE/ CARDS (2003), s trilateralnim sosedskim programom Slovenija – Madžarska – Hrvaška (2004-2006), in Instrumentom za predpristopno pomoč (IPA) čezmejnim programom (2007-2013). Upravne in izvedbene ureditve, uvedene v posameznem programskem obdobju, kot so skupni razpisi za zbiranje predlogov, skupni projekti in načelo vodilnega partnerja, so postopoma izboljšale pogoje sodelovanja, prispevale pa so tudi k odpravi nekaterih pomembnih ovir. Z vstopom Hrvaške v EU 1. julija 2013 novo obdobje sodelovanja 2014-2020 odpira nove priložnosti in izzive.

Namen čezmejnega sodelovanja je reševanje skupnih izzivov, ki smo jih skupaj prepoznali v obmejnem območju, obenem pa izkoristiti neizkoriščene potenciale rasti in krepiti proces sodelovanja za splošni skladni razvoj Unije.

Za več informacij si preberite:

Program sodelovanja INTERREG V-A SI-HR

PROGRAMSKO OBMOČJE

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška obsega 17 NUTS 3 regij – statistične regije v Sloveniji in županije na Hrvaškem:

Slovenija:

 • Pomurska regija,
 • Podravska regija,
 • Savinjska regija,
 • Zasavska regija,
 • Posavska regija,
 • regija Jugovzhodna Slovenija,
 • Osrednjeslovenska regija,
 • Primorsko-notranjska regija,
 • Obalno-kraška regija;

Hrvaška:

 • Primorsko-goranska županija,
 • Istarska županija,
 • Mesto Zagreb,
 • Zagrebačka županija,
 • Krapinsko-zagorska županija,
 • Varaždinska županija,
 • Međimurska županija in
 • Karlovačka županija.

VIZIJA: Povezani v zelenem.

“Program sodelovanja Slovenija – Hrvaška je namenjen razvoju trajnostnega, varnega in živahnega obmejnega območja s spodbujanjem pametnih pristopov k ohranjanju, mobilizaciji in upravljanju naravnih in kulturnih vrednot v korist ljudi, ki živijo in delajo ali obiskujejo območje.”

Vizija izpostavlja splošno usmeritev v trajnostni razvoj. Glavni poudarek bo dan izkoriščanju naravnih in kulturnih vrednot območja za ustvarjanje inovativnih, pametnih in učinkovitih rešitev, ki prispevajo k ohranjanju in izboljšanju kakovosti okolja in njegove raznolike identitete na eni ter aktiviranju socialno-ekonomskih potencialov na drugi strani. Zagotavljanje varnega in živahnega območja je bistvenega pomena za ljudi in bo vzpostavljeno s povečanjem zmogljivosti za institucionalno sodelovanje na vseh ravneh.


PREDNOSTNE OSI PROGRAMA

Proučevanje danih tematskih ciljev ter njihov možni prispevek k uresničevanju zgornje vizije in k reševanju obstoječih potreb in izzivov programskega območja je skupino vodilo k izboru naslednjih treh prioritetnih osi:

Prednostna os 1: Celostno obvladovanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih

 • Specifični cilj 1.1: Zmanjšanje  poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih Dragonje, Kolpe, Sotle, Drave, Mure in Bregane  (Prednostna naložba 5b: Spodbujanje naložb za obravnavo posebnih tveganj, zagotavljanje pripravljenosti na nesreče in razvijanje sistemov obvladovanja nesreč)

Prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov

 • Specifični cilj 2.1: Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma (Prednostna naložba 6c: Ohranjanje, varstvo, promocija in razvijanje naravne in kulturne dediščine)
 • Specifični cilj 2.2: Zaščita in obnova biotske raznovrstnosti in spodbujanje ekosistemskih storitev (Prednostna naložba 6d: Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami)

Prednostna os 3: Zdrava, varna in dostopna obmejna območja

 • Specifični cilj 3.1: Krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdrava, varna in dostopna čezmejna območja (Prednostna naložba 11: Izboljšanje institucionalne zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkoviti javni upravi s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja med državljani in institucijami)


PRORAČUN IN FINANČNI NAČRT

Celotni program razpolaga s 55,7 milijonov € (s sofinanciranjem ESRR: 46,1 milijonov €). Prednostni osi 2 in 3 bosta izvedeni preko javnega razpisa. V okviru Prednostne osi 1 bodo financirani strateški projekti, ki jih bo neposredno odobril Odbor za spremljanje. Program lahko sofinancira do največ 85 % upravičenih stroškov.

Razdelitev sredstev po prioritetnih oseh je sledeča:

Prednostna os Naslov Specifični cilj Podpora Unije (ESRR) Delež (%) celotne podpore Unije
Prednostna os 1 Celostno obvladovanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih 1.1. Zmanjševanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih Dragonje, Kolpe, Sotle, Drave, Mure in Bregane 10.026.557 21,74 %
Prednostna os 2 Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov 2.1. Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma

2.2.Zaščita in obnova biotske raznovrstnosti in spodbujanje ekosistemskih storitev

28.074.358 60,88 %
Prednostna os 3 Zdrava, varna in dostopna obmejna območja 3.1. Krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdrava, varna in dostopna čezmejna območja 5.013.278 10,87 %
Prednostna os 4 Tehnična pomoč TP 3.000.000 6,51 %
Skupaj     46.114.193 100 %