Carnivora Dinarica – harmonizacija čezmejnega upravljanja velikih zveri in prenos znanj od raziskovalcev v lokalno prakso

 

 

 

Člani projektne skupine  projekta Carnivora Dinarica, Čezmejno sodelovanje za dolgoročno ohranjanje velikih zveri (Interreg V-A Slovenija – Hrvaška) , ki se je začel 1. septembra letos, so se v prvem oktobrskem tednu sestali na prvem sestanku, projektno delo pa je po tem srečanju intenzivno steklo.

Osnovni namen projekta je izboljšanje varstvenega stanja velikih zveri, evrazijskega risa, volka in medveda na Natura 2000 območjih Javorniki – Snežnik, Notranjski trikotnik v Sloveniji in Gorski kotar i sjeverna Lika (kakršen je uradni naziv območja Nature 2000) na Hrvaškem in to prvič na sistematični in celoviti način, skladno z nacionalnimi in EU politikami, predvsem pa s prenosom znanj od raziskovalnih partnerjev v lokalno prakso.

Meddržavno sodelovanje pri ohranjanju dolgoročne prisotnosti velikih zveri je ključnega pomena, za kar je predviden sklop aktivnosti za oblikovanje skupnih metodologij in strategij upravljanja populacij. Ključno pa je tudi doseganje obvladovanje rastočega pritiska človeka na življenjski prostor velikih zveri in razumevanje njihove ekosistemske vloge. Na lokalni ravni je velik del aktivnosti namenjen delu z ljudmi in to s ciljem izobraževanja in ozaveščanja o pomenu velikih zveri ter načinu sobivanja.

Najpomembnejši ukrepi bodo vzpostavitev kmetije dobrih praks, donacije ograj za preprečevanje škod, vzreja pastirskih psov, postavitev dinamične signalizacije na prometnicah za preprečevanje povozov, vzpostavitev obore za osirotele risje mladiče v Nacionalnem parku Risnjak, postavitev medovarnih smetnjakov, izvedba ukrepov za usmerjanje obiska na območju NP Risnjak, Snežnika in ob delu Kolpe ter vzpostavitev v dinarskem prostoru osrednjega središča za usmerjanje in ozaveščanje o velikih zvereh v Pivki, delovno imenovanega Zverinjak.

Partnerji v projektu so Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Zavod za gozdove Slovenije in Občina Pivka na slovenski strani, ter Veterinarska fakulteta Univerze v Zagrebu, Nacionalni park Risnjak, WWF Adrija – združenje za zaščito narave in ohranjanje biodiverzitete, občina Vrbosko in Primorsko-goranska županija na hrvaški. Sodelovali pa bodo tudi pridruženi partnerji Javni zavod Narava (Javna ustanova Priroda) iz Primorsko-goranske županije,  Zavod RS za varstvo narave, hrvaška agencija za okolje in naravo in NINA Norveški inštitut za raziskave narave.

Na prvem sestanku so posamezni partnerji predstavili delovni sklop, katerega nosilci so, dogovorili pa so se tudi o načinih medsebojnega komuniciranja. Imenovali so odgovorne osebe za posamezne projektne naloge.

Sestanka se je udeležila tudi skrbnica sofinancerske pogodbe Mateja Topolovec Malarić iz ARR, Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvaške, predstavnica skupnega sekretariata, ki je  izčrpno odgovarjala na vsa številna  tehnična vprašanja predstavnikov partnerjev.

Uvodni dogodek z novinarsko konferenco bo organizirala ekipa NP Risnjak na svojem terenu predvidoma v drugi polovici januarja 2019. Do takrat bo projekt že imel svojo spletno stran. Oktobra pa bo v Pivki tudi prvi sestanek delovne skupine, ki bo določila teme za interpretacijo v Zverinjaku. Sledi  sestanek, ki ga bo organiziral WWW Adrija, nosilec sklopa komunikacija. Oblikovati je namreč treba glavna sporočila projekta, ki bodo na različne načine posredovana čezmejni in širši javnosti.