Objava dveh Javnih razpisov za predložitev vlog za standardne projekte

 

.

V petek, 24. marca 2023, sta bila v okviru čezmejnega Interreg Programa Slovenija-Hrvaška za obdobje 2021-2027 v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani programa objavljena Javni razpis za predložitev vlog za standardne projekte za prednostni nalogi 1 in 3 (specifični cilj 6.2) in Javni razpis za predložitev vlog za standardne projekte za prednostno nalogo 2.  

 

Javna razpisa sta namenjena sofinanciranju projektov čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško v programskem obdobju 2021-2027, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju programa, ki je ohranjena, odporna in povezana čezmejna regija, kjer je trajnostni razvoj glavno orodje za ekonomsko preživetje, varnost, zaščito biotske raznovrstnosti in socialno blaginjo vseh prebivalcev. Program predvideva vzajemno učenje in skupne ukrepe, ki vodijo k spremembam v vseh prednostnih nalogah, predvsem k ponovnemu čezmejnemu povezovanju, razumevanju trenutnih skupnih potreb in nevarnosti hitro spreminjajoče se realnosti ter sodelovanju za povečanje odpornosti in prilagodljivosti ljudi, organizacij in skupnosti, s čimer bo programsko območje postalo bolj zeleno in digitalno ter tako pripravljeno na prihodnost.

 

Za sofinanciranje projektov je za razpisa za standardne projekte zagotovljenih 35,5 mil. EUR sredstev iz ESRR. Program se izvaja na osnovi odprtih javnih razpisov. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so na voljo sredstva. Prijave, ki bodo prejete do navedenega roka in bodo izpolnjevale vse zahteve, bodo predložene v odločitev Odboru za spremljanje na njegovem naslednjem zasedanju. 

 

Prvi rok za predložitev vlog je:

  • Javni razpis za predložitev vlog za standardne projekte za prednostni nalogi 1 in 3 (specifični cilj 6.2)– 24. maj 2023, ob 12. uri (po srednjeevropskem času).
  • Javni razpis za predložitev vlog za standardne projekte za prednostno nalogo 2– 21. junij 2023, ob 12. uri (po srednjeevropskem času).).
 

Program v okviru navedenih razpisov podpira standardne projekte v okviru naslednjih treh prednostnih nalog in pripadajočih specifičnih ciljev:

Prednostna naloga 1: zelena in prilagodljiva regija

  • Specifični cilj 2.4: Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam, preprečevanja tveganja nesreč in odpornosti ob upoštevanju ekosistemskih pristopov
  • Specifični cilj 2.7: Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja
 

Prednostna naloga 2: Odporna in trajnostna regija

    • Specifični cilj 4.6: Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah
 

Prednostna naloga 3: Dostopna in povezana regija

  • Specifični cilj 6.2: Krepitev učinkovite javne uprave s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani, akterji civilne družbe in institucijami, zlasti z namenom, da se odpravijo pravne in druge ovire v obmejnih regijah
 

Projektne vloge se lahko oddajo kadar koli med datumom začetka in datumom zaključka javnih razpisov za predložitev projektov, ali dokler so na voljo sredstva. Projektne vloge se oddajo s pomočjo skupnega elektronskega sistema spremljanja (Jems).

 

Razpis je objavljen v vseh treh programskih jezikih (slovenščini, hrvaščini in angleščini). Razpis in razpisna dokumentacija v slovenskem jeziku so na voljo na sledeči povezavi: 

Razpis in razpisna dokumentacija