Zaključna konferenca projekta MAX AID

.

 

V sredo, 21.06.2023 se je v sklopu čezmejnega projekta »Ukrepanje ob množični nesreči na čezmejnem območju«, sofinanciranega iz Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija- Hrvaška 2014-2020, odvila zaključna konferenca projekta z akronimom »MAX AID«. Projektne aktivnosti so bile usmerjene k vzpostavitvi trajnega sodelovanja med institucijami, zlasti zdravstvenimi, pri ukrepanju ob morebitni množični nesreči na čezmejnem območju Obalnokraške regije in Istrske županije. Poleg Splošne bolnišnice Izola (SB Izola), v vlogi vodilnega partnerja, so sodelovali Nastavni zavod za hitno medicinu Istarske županije (NZHMIŽ), Opća bolnica Pula (OB Pula), Zdravstveni domovi Izola, Koper in Piran, Regijski center za obveščanje Koper ter Gasilska brigada Koper in Javna vatrogasna postrojba Umag. Kot pridružena partnerja sta bila vključena tudi Zdravstveni dom Ilirska Bistrica in Klinički bolnički centar Rijeka s ciljem, da bi pridobljene izkušnje v obliki novega projekta prenesli na čezmejno območje Primorsko-notranjske regije in Primorsko-goranske županije.

 

Protokol ukrepanja partnerske mreže ob množični nesreči na čezmejnem območju

Množična nesreča je vsak nenaden dogodek z večjim številom poškodovanih ali nenadno obolelih, ki ga ne moremo obvladati v trenutku nesreče z razpoložljivimi zmogljivostmi. Na čezmejnem območju Obalno-kraške regije in Istrske županije predstavljajo nesreče v cestnem prometu oz. požari visoko stopnjo tveganja za množično nesrečo. S ciljem, da bi vzpostavili trajno čezmejno sodelovanje med zdravstvenimi institucijami pri ukrepanju ob morebitni množični nesreči, smo udeležene institucije pripravile »Protokol ukrepanja partnerske mreže ob množični nesreči na čezmejnem območju«, ki smo ga v praksi poskusno preizkusili v okviru simulacijske vaje množične nesreče 22.4.2023. Reševalne službe ZD Koper, ZD Izola in ena ekipa NZHMIŽ so v skladu z omenjenim protokolom pripeljale sedem »testnih« bolnikov na zdravstveno obravnavo v Splošno bolnišnico Izola. V okviru vaje smo med drugim uporabili opremo, ki je bila nabavljena s finančnimi sredstvi projekta MAX AID:

  • ultrazvočni aparat za ob-posteljni orientacijski pregled bolnikov (SB Izola),
  • dva zabojnika za izvajanje zdravstvenih pregledov bolnikov, tudi potencialno okuženih v primeru pandemije kot ene od oblik množične nesreče (SB Izola),
  • posebno vozilo s prikolico, opremljeno za potrebe množične nesreče (NZHMIŽ).
 

Po opravljeni vaji smo analizirali in ocenili tako izvedbo vaje kot protokol. Slednji je bil posodobljen in bo do konca junija 2023 podpisan na nivoju vodstev vključenih institucij. S tem protokolom je vzpostavljena trajna čezmejna struktura sodelovanja, ki bo delovala tudi po zaključku projekta.

 

Usposabljanje na področju ukrepanja ob množičnih nesrečah

Za poenotenje in dvig nivoja usposobljenosti zaposlenih so bili zdravstveni delavci napoteni na mednarodno certificirane tečaje ter usposabljanja s področja zdravstvene obravnave kritično obolelega oz. hudo poškodovanega. Na primer Tečaj dodatnih postopkov oživljanja, tako odraslih kot otrok; Tečaj dodatnih postopkov obravnave ogroženega poškodovanca, v pred-bolnišničnem in bolnišničnem okolju; Tečaj urgentne ultrazvočne preiskave. Posebej velja izpostaviti tridnevni Tečaj ukrepov zdravstva ob velikih nesrečah (angl. kratica »MRMI Course«) z udeležbo kar 67 zdravstvenih delavcev iz Slovenije in Hrvaške. Z uspešno opravljenim izpitom so tečajniki pridobili osnovna teoretična znanja o reševanju v velikih nesrečah in sistematično praktično izkušnjo v simulacijskih vajah. Tudi delavnica »Tehnično reševanje« v Postojni je deloma potekala v hrvaškem in slovenskem jeziku zaradi številčne udeležbe zdravstvenih delavcev partnerske institucije NZHMIŽ. Vse tri partnerske institucije smo v okviru projekta MAX AID 185 zaposlenim omogočile udeležbo na vsaj enem usposabljanju; nekateri zdravstveni delavci so se udeležili tudi treh različnih certificiranih tečajev. Nov diagnostični ultrazvočni aparat je bil uporabljen tudi za potrebe izvedbe internega usposabljanja z naslovom »Ultrazvočno vodena vzpostavitev perifernega žilnega dostopa«, namenjen zaposlenim v zdravstveni negi SB Izola.

 

O zaključni konferenci

Na zaključni konferenci projekta MAX AID sta udeležence uvodoma pozdravila strokovni direktor Splošne bolnišnice Izola, dr. med. Dušan Deisinger in predstavnica Istrske županije za področje zdravstva in socialnega varstva, dr. med. Gordana Antić. Sledile so predstavitve članov posameznih delovnih skupin o dosežkih realiziranih v okviru projekta.

 

Aktivnosti projekta MAX AID so sofinancirane iz sredstev Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020. Skupni stroškovni načrt projekta MAX AID znaša 441.337,05 EUR, od tega 85% sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% predstavljajo lastna sredstva partnerskih inštitucij.

 

Pripravilo: Projektno partnerstvo MAX AID