TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE Z NARAVNIMI VIRI
OHRANJANJE OBMOČIJ VARSTVA NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE

OD VIJEGLAVKE DO SOKA

Opis vsebine projekta

S projektom smo strokovno, upravljalno in izvedbeno povezali zavarovana območja Kozjanskega parka, Krajinskega parka Kolpa in Nacionalnega parka Risnjak, pri prizadevanjih za ohranitev visokodebelnih travniških sadovnjakov, kot habitat vrst Nature 2000 – nepogrešljivega elementa mozaične in tradicionalne kulturne krajine ter znova razpoznane in ovrednotene razvojne priložnosti. Obnovili smo številne travniške sadovnjake, v njih opravili oživitveni rez, na novo posadili drevesa visokodebelnih sort in s stroji (nabavljenimi v sklopu projekta) sadovnjake tudi oskrbovali. Izvedli smo študije biodiverzitete v travniških sadovnjakih, študijo Možnosti promocije in prodaje produktov iz travniških sadovnjakov in študijo Sheme kakovosti za trženje sadja in predelanega sadja iz travniških sadovnjakov, ki so nam bile v pomoč pri izdelavi strategije Dolgoročnega sonaravnega upravljanja s travniškimi sadovnjaki. Redno smo obveščali širšo javnost o aktivnostih na projektu; ne samo s sredstvi javnega obveščanja in organiziranjem novinarskih konferenc, ampak tudi z vsem izdanim promocijskim materialom. V urejenih kolekcijskih sadovnjakih, smo za obiskovalce uredili informacijske točke. Organizrali smo mednarodni posvet na temo multifuncijskosti travniških sadovnjakov, dogodek institute ‘Carjevič’ in vzpostavili skupno digitalno podatkovno bazo. Izvedli smo skupne delavnice s prikazom rezov in predelave sadja. Z aktivnostmi smo lastnike travniških sadovnjakov motivirali za dolgoročno ohranjanje teh prostorov in njihovo trajno reekonomizacijo.

Naslov projekta

Dolgoročno upravljanje visokodebelnih sadovnjakov zaradi njihove naravovarstvene, ekonomske in razvojne funkcije v zavarovanih območjih

ESRR sredstva 231.186,07 EUR
Trajanje projekta

(mesec/leto – mesec/leto)

10.7.2009 – 29.2.2012
Vodilni partner Javni zavod Kozjanski park
Partnerji Javni zavod Park Kolpa
Javna ustanova Nacionalni park Risnjak
Vključene regije SI: Spodnjeposavska regija, Jugovzhodna Slovenija

HR: Primorsko-goranska županija

Spletna stran projekta SI: http://travniski-sadovnjaki.si/ipasl/

HR: http://travniski-sadovnjaki.si/ipahr/

Ključni doseženi rezultati in izvedene aktivnosti (kvantitanivni podatki; max. 3 – 5)

4019 posajenih visokodebelnih sadnih dreves;

33 revitaliziranih sadovnjakov;

3 kolekcijski nasadi z info točko;

1 skupna strategija dolgoročnega skupnega upravljanja s travniškimi sadovnjaki.